Йайдо

Mokuroku Koryu Iaido


Айки дзюцу, Айкидо Дзю дзюцу Йайдо Цигун
Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev