Aiki jutsu, Aikido

Mokuroku Koryu Aiki jutsu, Aikido


Aiki jutsu, Aikido Ju jutsu Iaido Qigong
Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev