Mērķi unuzdevumi

Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizāciju sabiedrībā. Iedzīvotāju zināšanu vairošana cīņas mākslu sfērā, papildinot viņu zināšanas ar galvenajiem cīņas mākslu principiem un pašaizsardzības metodēm, kā arī tradicionālo un mūsdienu pašaizsardzības veidu izpēte un attīstības veicināšana Latvijā, tajā skaitā:

- kobudo popularizācija un attīstīšana, kobudo lomas nostiprināšana personas vispārējās attīstības veicināšanā un veselības nostiprināšanā;

- draudzības un kultūras saišu veidošana un nostiprināšana starp dažādu cīņas mākslu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs, dalīšanās uzkrātajā pieredzē, meistarības paaugstināšana, sadarbības attīstīšana un veicināšana starp Latvijas un ārvalstu cīņas mākslu klubiem;

- lekciju, konferenču, semināru, kongresu, intensīvo treniņu nometņu, stažēšanās, meistarklašu un citu izglītojošu, atveseļojošu un mācību pasākumu organizēšana tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai;

- projektu realizācija izglītības un sporta-veselības sfērā, zinātniski pētnieciskā darbība, jaunu tehnoloģiju izstrāde pašaizsardzības līdzekļu un metožu attīstības veicināšanai;

- veicināt sadarbību visu ieinteresēto fizisko un juridisko personu starpā dažādu tradicionālo cīņas mākslu virzienu izplatīšanai un apmācība tiesībsargājošajās iestādēs, apsardzes un drošības struktūrās;

- sadarbība ar Starptautisko miesassargu un drošības dienestu asociāciju (International Bodyguard and Security Services Association);

Kas ir Kobudo?
Koryu budo, kobudo, kobujutsu, koryu bujutsu: kāda ir atšķirība? Diane Skoss

Koryu budo ir vēl viens termins, kurš līdztekus terminiem kobudo, kobujutsu un koryu bujutsu tiek lietots Japānā, lai apzīmētu klasiskās cīņu tradīcijas. Budo, precīzi sakot, attiecināms uz Japānas kaujas ceļu, tanī pat laikā modifikācija “koryu” atšķir klasiskās jeb tradicionālās cīņu mākslas no modernajām jeb gendai sistēmām. Tātad koryu budo var tulkot kā "klasiskais kaujas ceļš".

Kobudo burtiski nozīmē "vecs" (ko) "kaujas ceļš" (budo). Kaut gan šis termins Rietumos biežāk tiek lietots saistībā ar Okinavas ieroču sistēmām, Japānā to tikpat pieņemami ir attiecināt uz klasiskajām kaujinieku tradīcijām. Piemēram, divas no vadošajām klasisko cīņu mākslu organizācijām Japānā - Nippon Kobudo Shinkokai un Nippon Kobudo Kyokai, deklarē, ka viņu pārstāvētā māksla ir "Kobudo". Tādā pašā veidā ir saprotams arī „kobujutsu” vienīgi kā "sens" (ko) "cīņas mākslas" (bujutsu).

Vai tiešām ir būtiski, kāds termins tiek lietots ārpus Japānas? Japāņiem tas nav būtiski. Šie termini tiek lietoti pārmaiņus, visbiežāk gan tos sasaistot ar budo. Bujutsu, iespējams varētu tikt lietots, lai uzsvērtu kaujas tehnikas nozīmi atšķirībā no tiem, kuri priekšroku dod dzīves disciplinēšanai (“ceļš”), bet kopumā, budo ir termins, ko Japānā lieto, lai norādītu uz cīņas mākslām.

Līdz ar to uz jautājumu: "Kāda ir atšķirība starp koryu budo, kobudo, kobujutsu, un koryu bujutsu?" var atbildēt, ka prakstiski atķīrības nav.

Clause it is taken from a site Koryu.com